DỊCH VỤ TIÊU BIỂU TLK ĐANG CUNG CẤP

STT

                 TÊN DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ

DOANH NGHIỆP

1.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

1.250.000 VNĐ

2.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1.250.000 VNĐ

3.

Mua bán doanh nghiệp (M&A)

Liên hệ

4.

Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp

1.250.000 VNĐ

5.

Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Liên hệ

6.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

ĐẦU TƯ

1.

 Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thông thường)

750 USD

2.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1.250 USD

3.

Xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Liên hệ

4.

Xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

  1. 1.550 USD

5.

Chuyển nhượng dự án đầu tư

1.250 USD

6.

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  1. 1.550 USD

7.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

1.

Xây dựng cấu trúc về sở hữu doanh nghiệp

Liên hệ

2.

Xây dựng cấu trúc về quản trị nội bộ

Liên hệ

3.

Xây dựng cấu trúc về tài chính doanh nghiệp

Liên hệ

4.

Xây dựng cấu trúc về lao động

Liên hệ

5.

Xây dựng cấu trúc về chất lượng sản phẩm

Liên hệ

6.

Xây dựng cấu trúc về văn hóa doanh nghiệp

Liên hệ

7.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

1.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

Liên hệ

2.

Tư vấn pháp luật cho tổ chức

Liên hệ

3.

Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư

Liên hệ

4.

Tư vấn pháp luật cho cá nhân

Liên hệ

5.

Tư vấn pháp luật theo nhu cầu

Liên hệ

TỔ TỤNG

1.

Tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh – thương mại

Liên hệ

2.

Tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự

Liên hệ

3.

Tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp lao động

Liên hệ

4.

Tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp hình sự

Liên hệ

5.

Tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp hành chính

Liên hệ

THƯƠNG MẠI

1.

Xây dựng hợp đồng thương mại

3.500.000 VNĐ

2.

Môi giới, xúc tiến thương mại

Liên hệ

3.

Ủy thác thương mại

Liên hệ

4.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

GIẤY PHÉP

1.

Xin cấp các dạng giấy phép liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp

Liên hệ

2.

Xin cấp các dạng giấy phép liên quan tới hoạt động của dự án đầu tư

Liên hệ

3.

Xin cấp các dạng giấy phép liên quan tới lao động

Liên hệ

4.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

BẤT ĐỘNG SẢN – XÂY DỰNG

1.

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Liên hệ

2.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất

Liên hệ

3.

Xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất

Liên hệ

4.

Xin cấp các dạng giấy phép xây dựng

Liên hệ

5.

Xin thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

Liên hệ

LAO ĐỘNG

1.

Xây dựng hợp đồng lao động

2.500.000 VNĐ

2.

Xây dựng nội quy lao động, quy chế lao động

5.500.000 VNĐ

3.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể

5.500.000 VNĐ

4.

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

6.500.000 VNĐ

5.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

HẢI QUAN

1.

Dịch vụ kê khai hải quan

Liên hệ

2.

Dịch vụ tư vấn thủ tục hải quan

Liên hệ

3.

Tư vấn thông quan hàng hóa

Liên hệ

4.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu

Liên hệ

5.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1.

Xin cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ

52.000.000 VNĐ

2.

Xin giấy phép thành lập ngân hàng

155.000.000 VNĐ

3.

Niêm yết cổ phiếu trên thị trường

86.000.000 VNĐ

4.

Hoạt động mua, bán nợ

Liên hệ

5.

Giao dịch mua, bán vàng

76.000.000 VNĐ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu trong nước

2.500.000 VNĐ

2.

Đăng ký bảo hộ sáng chế

5.500.000 VNĐ

3.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

5.500.000 VNĐ

4.

Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp khác

2.500.000 VNĐ

5.

Nhượng quyền thương mại

Liên hệ

6.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế

1.550 USD

7.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

ĐẤU THẦU

1.

Tư vấn quy trình, xây dựng hồ sơ thầu

Liên hệ

2.

Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu

Liên hệ

3.

Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu

Liên hệ

4.

Tư vấn đàm phán lựa chọn nhà thầu

Liên hệ

5.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

BẢO HIỂM

1.

Các thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế

Liên hệ

2.

Các thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp

Liên hệ

3.

Các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội

Liên hệ

4.

Các thủ tục liên quanh đến bảo hiểm khác

Liên hệ

5.

Các nhóm dịch vụ khác

Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo