SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày……tháng….. năm ……. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………… Chúng tôi là các thành...

20/03/2024 0

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày…..tháng……năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………….  Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in...

20/03/2024 0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM……/NĂM…... (Kèm theo Báo cáo số... ngày ... tháng ... năm... của ...) Đơn vị tính: người Số TT Tổng số lao động nước ngoài tại thời điểm báo cáo Trong đó nữ Quốc...

19/03/2024 0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI......  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:………… …, ngày … tháng… năm … BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC...

19/03/2024 0

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN Số: … /2024/HĐTĐTS Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ...

19/03/2024 0

GIẤY ĐỀ NGHỊ DỪNG THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………… …….., ngày …. tháng … năm ….   GIẤY ĐỀ NGHỊ Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh...

13/03/2024 0

THÔNG BÁO GIẢI THẺ DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………… …….., ngày …. tháng … năm ….   THÔNG BÁO Về việc giải thể doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………… Tên doanh...

13/03/2024 0

BIÊN BẢN VI PHẠM NỘI QUY CÔNG TY

CÔNG TY......... ............................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Số:…/BBKL Tp.HCM., ngày......tháng......năm...... BIÊN BẢN VI PHẠM NỘI QUY CÔNG TY (Về việc: vi phạm nội quy Công Ty đề ra) Vào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại……………………………………………. - Họ tên,...

13/03/2024 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo