SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN) NĂM 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------*****------------   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: ……………………….. Căn cứ Bộ luật Dân sự số 30/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI,...

30/01/2020 0

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NĂM 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: …………………   Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,...

30/01/2020 0

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Hợp đồng số: …………… - HĐMB   Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại........................ Chúng tôi gồm có………:   Bên A Tên doanh nghiệp:...

30/01/2020 0

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                               ********** HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN Số: [SO HD]/HĐĐD           Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại........................ Chúng tôi gồm có………: BÊN UỶ NHIỆM: [TEN DOANH NGHIEP UY...

05/07/2019 0

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------   HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH Hợp đồng số: ……../HĐLD   Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại........................ Chúng tôi gồm có………: Bên A (Công ty …………………………………………………………………………………………...) Tên cơ quan: ………………………………………………………….. Địa...

05/07/2019 0

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***********                                                    ...

05/07/2019 0

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------   HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI Hợp đồng số …../HĐNCTK   Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại........................ Chúng tôi gồm có………:   Bên A (Bên...

05/07/2019 0

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------   HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH Hợp đồng số …………….   Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại........................ Chúng tôi gồm có………: Bên A: Tên doanh...

05/07/2019 0

HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------                                                      ...

05/07/2019 0

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Số……………/           Hôm nay, ngày … tháng … năm 2016 tại........................ Chúng tôi gồm có………:      ...

05/07/2019 0

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc Mã Số (TTDVVL ghi) TVL         ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM 1. Họ và tên: ............................................................................................ Nam □ Nữ □ 2. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................ 3. Dân tộc: …………………………… Tôn...

05/07/2019 0

DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY ABC… Đơn vị:…………………….   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG Bộ phận:.......................                                 ...

05/07/2019 0

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO

CÔNG TY ABC TÊN ĐƠN VỊ NHẬP......…….   Số:…/năm/PNK/…… PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO Ngày …….. tháng …... năm 200…   - Tên công trình, dự án, sản phẩm thực hiện:......................................................................................... - Mã số dự án: ........................................................................................................................................ - Căn cứ lệnh sản xuất số  : ..................... Ngày .......................................................................................

05/07/2019 0

PHIẾU NHẬP KHO

                   Đơn vị :............................. Địa chỉ :............................... PHIẾU NHẬP KHO Ngày........tháng.........năm ............ Mẫu số :01-VT TheoQĐ : 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 1 năm 1995 của Bộ Tài chính                                                                                                       Nợ :......................Số :..............           Có :.......................   Họ, tên người giao hàng :.................................................................................................................... Theo..............................Số ............................Ngày...............tháng..........năm............của................... ............................................................................................................................................................. Nhập tại kho...

05/07/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo