BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT, GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thông tư số 30/2019/TT-BTC ngày 28/05/2019 của BộTài chính hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2019 và thay thế các văn bản sau: Thông tư số 234/2012/TT- BTC ngày 28/12/2012; Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017; Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017. Theo đó, thông tư mở rộng các đối tượng áp dụng bao gồm cả công trái xây dựng Tổ quốc (trước đây chỉ hướng dẫn về trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc), gọi chung là “công cụ nợ của Chính phủ”; bổ sung thêm quy định về “Công cụ nợ tương đương có thể thay thế” là công cụ nợ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán và được sử dụng để thanh toán thay cho công cụ nợ gốc trong giao dịch công cụ nợ, trong trường hợp không có đủ công cụ nợ gốc để thanh toán. Công cụ nợ tương đương có thể thay thế phải thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và được sử dụng trong các giao dịch mua bán lại, giao dịch bán kết hợp mua lại, giao dịch vay và cho vay.

 

Các trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh đang niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục được niêm yết và giao dịch theo quy định về niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ cho đến khi hủy niêm yết.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo