ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Theo đó, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP quy định các điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu vì nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu theo khoản 1 Điều 76 của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- Đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 và 3, Điều 76 của Luật Bảo vệ môi trường;

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó nội dung của chất thải nhập khẩu được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại, bao gồm việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu cho các dự án đã hoạt động.

Đối với các dự án mới được xây dựng, chúng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 16b và Điều 17 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

- Có giấy chứng nhận thỏa mãn các điều kiện bảo vệ môi trường trong việc nhập nguyên liệu bỏ đi làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo