SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN PHẢI CÓ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là một thủ tục pháp lý bắt buộc khi nhà đầu tư có sự thay đổi điều chỉnh về nhà đầu tư Việt Nam, hình thức đầu tư ra nước ngoài, điều chỉnh về vốn, mục tiêu chính hoạt động đầu tư ở nước ngoài,… Đây là nghĩa vụ của nhà đầu tư, nếu không bổ sung hoặc thay đổi thì nhà đầu tư có thể bị phạt hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. 

Quý khách đang muốn thực hiện Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài? Quý Khách hàng đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới thủ tục này từ việc rà soát, xem xét các điều kiện cho đến quy trình hoàn thiện hồ sơ và những điều cần lưu ý sau đó nữa? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì Quý Khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

thu-tuc-xin-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-phai-co-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Ảnh 1. Thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài _ Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN PHẢI CÓ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Các bước thực hiện thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Bước 1: Nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 3: Hồ sơ được chấp thuận và Quý Khách hàng nhận được kết quả theo đúng quy định của pháp luật từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:

1. Các tài liệu theo quy định tại Luật Đầu tư;

+) Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

+) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+) Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

+) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

+) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. 

Lưu ý: Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

2. Tài liệu quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 61 của Luật Đầu tư và các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 78 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP liên quan đến các nội dung điều chỉnh;

+) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại Luật Đầu tư;

+) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

+) Đối với tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 61 của Luật Đầu tư, trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

+) Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

+) Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

3. Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Giấy tờ cá nhân của người thực hiện thủ tục (bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực);

6. Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Nhà đầu tư chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc).

B. Cơ quan giải quyết: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

C. Cách thức giải quyết:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua đường bưu điện hoặc có thể nộp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (nếu được).

D. Kết quả thực hiện

Quý khách nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo từ chối và nêu rõ lý do.

=> Xem thêm: Thủ tục xin điều chỉnh giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Các trường hợp nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

 Luật Đầu tư 2020 quy định các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài như sau:

+) Khi có sự thay đổi liên quan đến nhà đầu tư Việt Nam

+) Thay đổi hình thức đầu tư ra nước ngoài: Theo đó khi nhà đầu tư có sự thay đổi các hình thức đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để ghi nhận theo hình thức đầu tư đã thay đổi tại nước ngoài;

+) Thay đổi các nội dung về: vốn đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư;

+) Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

+) Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài để tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký hoặc dùng lợi nhuận đầu tư tại nước ngoài để tăng vốn đầu tư ra nước ngoài;

+) Trường hợp nhà đầu tư có các thay đổi khác, không phải các thay đổi được nêu trên thì nhà đầu tư cần phải cập nhật các thông tin thay đổi trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

2. Các loại dự án đầu tư nào khi điều chỉnh không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

Hiện tại, pháp luật không quy định cụ thể các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, mà chỉ liệt kê các dự án đầu tư thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, gồm:

+) Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

+) Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định;

+) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

+) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, ngoài các dự án nêu trên thì khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư không phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu đề nghị điều chỉnh này dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục này.

=> Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

thu-tuc-xin-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-phai-co-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Ảnh 2. Thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài _ Hotline: 097 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi 1: Tôi có thể lấy mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài ở đâu?

Trả lời:

Quý Khách hàng tham khảo mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Mẫu B.I.3 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Câu hỏi 2: Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài là bao lâu?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Câu hỏi 3: Tôi có thể nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trực tuyến được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đối với dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn dưới 20 tỷ và không thuộc ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện thì nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số.

=> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 097 211 8764 được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư  – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu %  phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: 0243 2011 747                                    Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo