ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Mã Số (TTDVVL ghi)

TVL

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

1. Họ và tên: ............................................................................................ Nam □ Nữ □

2. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

3. Dân tộc: …………………………… Tôn giáo ....................................................

4. Số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu: ......................................................................

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: ......................................................................................

5. Tình trạng hôn nhân:   □ Độc thân, □ Kết hôn

6. Địa chỉ đăng ký thường trú: ....................................................................................

7. Địa chỉ đăng ký tạm trú (nếu có): ...........................................................................

8. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

9. Điện thoại liên lạc: …………….. Fax: …………….. E-mail: ..........................

10. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

€ Người khuyết tật

€ Người dân tộc thiểu số

€ Khác (ghi rõ đối tượng ưu tiên: ............................................................................. )

11. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ................................................

12. Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ......................................................

13. Ngoại ngữ: ………………… Trình độ ....................................................

14. Các chứng chỉ khác (nếu có): ................................................................

15. Khả năng, sở trường: .............................................................................

16. Quá trình làm việc:

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Vị trí việc làm

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

17. Công việc/vị trí việc làm đăng ký:

- Tên công việc/vị trí việc làm: ....................................................................

- Địa điểm: ...................................................................................................

- Mức lương: ................................................................................................

- Yêu cầu khác: .............................................................................................

 

 

…….., ngày … tháng ... năm ...
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo