PHIẾU NHẬP KHO

     

 

          

Đơn vị :.............................

Địa chỉ :...............................

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày........tháng.........năm ............

Mẫu số :01-VT

TheoQĐ : 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 1 năm 1995 của Bộ Tài chính

                                                                                                 

 

 

Nợ :......................Số :..............           Có :.......................

 

Họ, tên người giao hàng :....................................................................................................................

Theo..............................Số ............................Ngày...............tháng..........năm............của...................

.............................................................................................................................................................

Nhập tại kho :.......................................................................................................................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư ( Sản phẩm, hàng hoá )

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Cộng thành tiền ( bằng chữ ) :..............................................................................................................

                                                                                                                                   

Nhập, ngày.......tháng.....năm................

 

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

Phụ trách cung tiêu

( Ký, họ tên )

Người giao hàng

( Ký, họ tên )

Thủ kho

( Ký, họ tên )

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo