THỦ TỤC CHIA DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Công ty Luật TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục “CHIA DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN” một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CHIA DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Nghị định số 78/ 2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

4. Thông tư số 20/2015/ TT- BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHIA DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

A. Thành phần hồ sơ

1. Nghị quyết chia công ty;

2. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;

4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty mới.

5. Giấy đề nghị đăng ký Công ty Cổ phần;

6. Danh sách cổ đông sáng lập;

7. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài);

8. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (trường hợp cổ đông là tổ chức).

B. Cơ quan giải quyết

Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua mạng bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

D. Trình tự thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

3. Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

' %}

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: