SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị chia, tách công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CHIA, TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020

2. Nghị định số: 23/2022/NĐ-CP  về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2021

3. Các văn bản pháp luật liên quan (nếu có).

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Chia, tách doanh nghiệp là hai trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó. Việc này thường nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, tránh để doanh nghiệp rơi vào tình trạng giải thể do không đủ số lượng thành viên tối thiểu hay thua lỗ, không đủ vốn để kinh doanh. 

Hiện nay, một số ngành và lĩnh vực đặc biệt thì được xem xét thành lập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đồng nghĩa với đó quy trình để chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này cũng sẽ có một số điểm khác biệt với công ty trách nhiệm hữu hạn do cá nhân thành lập. Sau đây Công ty Luật TNHH TLK sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục Chia, tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thông qua bài viết dưới đây.

Ảnh 1. Thủ tục chia, tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHIA, TÁCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 

1. Các bước thực hiện Thủ tục chia, tách công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

Bước 1: Quý khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ. 

Bước 4: Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm định.

Bước 5: Bộ quản lý ngành hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bước 6: Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết Thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

- Tờ trình đề nghị chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Đề án tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (nội dung đề án được trình bày tại phần sau);

- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chia, tách;

- Dự thảo Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  mới được hình thành sau khi chia, tách;

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 06 bộ hồ sơ gốc

B. Cách thức thực hiện

Công ty TNHH một thành viên lập Hồ sơ đề nghị chia, tách doanh nghiệp và gửi bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

C. Cơ quan giải quyết 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

D. Kết quả thực hiện

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chia, tách công ty TNHH một thành viên

=> Xem thêm: Thủ tục hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (chưa có link)

II. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CHIA, TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

1. Một số khái niệm liên quan đến thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

1.1. Thế nào là  công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (=gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2. Thế nào là  doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 

Theo quy định tại Nghị định 23/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập là công ty mẹ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và doanh nghiệp có tài sản hoạt động sản xuất, kinh doanh được hình thành từ việc thực hiện dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

2. Phân biệt chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

2.1. Điểm tương đồng giữa chia và tách Doanh nghiệp

Thứ nhất, cả hai đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;

Thứ hai, đối tượng chia, tách doanh nghiệp là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và các công ty mới sau khi bị chia, tách sẽ cùng loại hình với công ty trước đó;

Thứ ba là sau khi chia, tách, các công ty mới phải liên đới vẫn phải có trách nhiệm với công ty trước đó. Các khoản nợ, hợp đồng lao động, nghĩa vụ tài chính đều cùng chịu trách nhiệm chung;

Cuối cùng về thủ tục chia, tách doanh nghiệp thì cả hai thủ tục đều tương tự như nhau.

2.2. Điểm khác biệt giữa chia và tách Doanh nghiệp

Tiêu chí

Chia Doanh nghiệp

Tách Doanh nghiệp

Luật điều chỉnh

Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020

Đối tượng

Chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có

Chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách 

Công ty sau khi chia, tách

Công ty bị chia chấm dứt sự tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại sau khi bị tách 

3. Điều kiện đề nghị chia, tách công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Thứ nhất, việc chia, tách công ty TNHH một thành viên phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trường hợp chưa được quy định tại Đề án tổng thể, cơ quan quyết định thành lập công ty TNHH một thành viên phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thứ hai, các công ty TNHH một thành viên mới hình thành sau khi chia, tách công ty TNHH một thành viên phải đảm bảo đủ điều kiện như đối với thành lập công ty TNHH một thành viên 

- Thuộc ngành, lĩnh vực địa bàn được xem xét thành lập (như đã được quy định tại thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên); 

- Đảm bảo đủ vốn điều lệ (như đã được quy định tại thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên); 

- Phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế).

Thứ ba, việc chia, tách không làm giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

4. Nội dung đề án tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đề án hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

- Sự cần thiết của việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia;

- Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

- Phương án sắp xếp, sử dụng lao động;

- Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

- Thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;

- Trường hợp chia, tách doanh nghiệp để hình thành các doanh nghiệp mới thì Đề án chia, tách doanh nghiệp bao gồm thêm các nội dung khác như:

+ Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp;

+ Tên gọi, mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp và thời gian hoạt động;

+ Địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và diện tích đất sử dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

+ Nhiệm vụ do Nhà nước giao; ngành, nghề kinh doanh; danh mục sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng;

+ Đánh giá sự phù hợp của việc thành lập doanh nghiệp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia;

+ Tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm sau khi thành lập;

+ Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng vốn đầu tư (trường hợp thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gắn với thực hiện dự án đầu tư); nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu của Nhà nước; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo vốn lưu động đối với doanh nghiệp;

+ Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội;

+ Dự kiến khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, công nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập.

Ảnh 2. Thủ tục chia, tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập_Hotline: 097 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,… 

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế và chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CHIA, TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

Câu hỏi 1: Mức vốn điều lệ theo quy định khi thành lập Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định (số vốn tối thiểu) ví dụ như ngành Ngân hàng, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,... thì ngoài điều kiện quy định  mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng thì vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức quy định trên nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

Câu hỏi 2: Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp bao gồm những nội dung như thế nào?

Trả lời:

Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp; tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh; mục tiêu hoạt động; nhiệm vụ do Nhà nước giao;

- Vốn điều lệ, cách thức điều chỉnh vốn điều lệ;

- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu doanh nghiệp;

- Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp;

- Cơ cấu tổ chức quản lý;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

- Thể thức thông qua quyết định của doanh nghiệp; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Cơ chế hoạt động tài chính, nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh của doanh nghiệp; căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;

- Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của doanh nghiệp;

- Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Các quy định khác do cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: 0243 2011 747                             Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo