SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN ĐỐI CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012;

2. Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Để được thực hiện các hoạt động liên quan đến việc khai thác, sử dụng nước biển thì tổ chức, cá nhân phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Việc cấp giấy phép chỉ được thực hiện khi tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của mình vì những nguyên nhân khách quan khác nhau dẫn đến việc chủ giấy phép có mong muốn được cấp lại giấy phép? Vậy làm thế nào để được cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển, đặc biệt là đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên? 

Với mong muốn được đồng hành và giải đáp mọi vấn đề pháp lý mà Quý khách gặp phải, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

cap-lai-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-bien-doi-cho-muc-dich-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-voi-luu-luong-tu-100-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 1. Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại phép nộp hồ sơ đến Sở Tài Nguyên và Môi trường;

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, xem xét và thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả;

=> Xem thêm: Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

2. Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép (đối với trường hợp đổi tên, nhận chuyển nhượng, bàn giao, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức);

Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do chuyển nhượng, hồ sơ còn phải bao gồm các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng công trình, việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng nước và các tài liệu có liên quan.

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi Trường.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi Trường;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Sở Tài nguyên và Môi Trường.

D. Kết quả thực hiện

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên.

3. Nội dung của Đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép;

2. Địa chỉ;

3. Số điện thoại;

4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển đã được cấp;

5. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép;

6. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo;

7. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép.

=> Xem thêm: Thủ tục xin giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

cap-lai-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-bien-doi-cho-muc-dich-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-voi-luu-luong-tu-100-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 2. Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển được cấp lại khi nào?

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP, giấy phép tài nguyên nước bao gồm: 

(1) Giấy phép thăm dò nước dưới đất;

(2) Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 

(3) Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

(4) Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển.

Đồng thời, giấy phép tài nguyên nước được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

(1) Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng;

(2) Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do đổi tên, nhận chuyển nhượng, bàn giao, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.

Thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép đã được cấp trước đó.

Như vậy, giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên được cấp lại khi thuộc các trường hợp theo quy định.

2. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP, việc chuyển nhượng tài nguyên nước được quy định như sau:

Thứ nhất, tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ về tài chính trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định; không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên nước;

Thứ hai, điều kiện của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước:

(1) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện theo quy định và phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư;

(2) Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước.

Thứ ba, việc chuyển nhượng đảm bảo không làm gián đoạn việc thực hiện các nghĩa vụ trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Thứ tư, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Như vậy, tổ chức cá nhân có quyền chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, tuy nhiên việc chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển bị thu hồi trong trường hợp nào? 

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP 

Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

(1) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

(2) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản; cá nhân là chủ giấy phép bị chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích;

(3) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

(4) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

(5) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Như vậy, giấy phép khai thác, sử dụng nước biển bị thu hồi khi thuộc các  trường hợp do pháp luật quy định.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản

cap-lai-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-bien-doi-cho-muc-dich-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-voi-luu-luong-tu-100-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 3. Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP LẠI CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

Câu hỏi 1: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bị đình chỉ hiệu lực khi nào?

Trả lời:

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP: các nội dung trong giấy phép không được điều chỉnh:

(1) Nguồn nước, tầng chứa nước khai thác, sử dụng;

(2) Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp.

Trường hợp cần điều chỉnh nội dung quy định tại khoản này, chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

Câu hỏi 2: Thời hạn của giấy phép khai thác, sử dụng nước biển là bao lâu?

Trả lời:

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định:

Thời hạn của  giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển có thời hạn tối đa là 15 năm, tối thiểu là 05 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 03 năm, tối đa là 10 năm;

Như vậy theo quy định trên, thời hạn tối đa của giấy phép khai thác, sử dụng nước biển tối đa là 15 năm và tối thiểu là 05 năm.

Câu hỏi 3: Khi không có nhu cầu sử dụng thì có được phép trả lại giấy phép tài nguyên nước đã được cấp không ?

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định, giấy phép tài nguyên nước được trả lại khi thuộc các trường hợp sau:

(1) Giấy phép tài nguyên nước đã được cấp nhưng chủ giấy phép không sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng tiếp thì có quyền trả lại cho cơ quan cấp giấy phép và thông báo lý do;

(2) Giấy phép tài nguyên nước đã được cấp nhưng quy mô công trình thay đổi dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép thì chủ giấy phép trả lại giấy phép đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền sau khi được cấp giấy phép mới.

Như vậy, theo quy định trên Quý khách có thể trả lại giấy phép tài nguyên nước khi không có nhu cầu sử dụng.

=> Xem thêm: Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính– Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo