SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA ĐẠI CHÚNG?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Doanh nghiệp chúng tôi được thành lập tại Việt Nam, có trụ sở tại Việt Nam, là công ty cổ phần chưa đại chúng. Nếu công ty chúng tôi muốn chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thì trình tự thực hiện như thế nào? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn! 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần chưa đại chúng

2. Thủ tục Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng

3. Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

3. Nghị định số: 47/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 04 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Chào bán cổ phần được đánh giá là một trong những phương thức tăng vốn điều lệ hiệu quả nhất của công ty cổ phần. Trong suốt quá trình hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng thì việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần chưa đại chúng diễn ra ngày càng phổ biến. Việc lựa chọn hình thức này thường hạn chế làm thay đổi số lượng cổ đông, đảm bảo sự ổn định trong công ty cổ phần. Vậy: Chào bán cổ phần là gì? Khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần chưa đại chúng cần lưu ý những gì? Trình tự thực hiện được quy định như thế nào?... Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý vị đang vướng mắc liên quan tới quy định về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần chưa đại chúng sẽ được Chúng tôi tư vấn qua bài viết dưới đây.

quy-dinh-ve-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-trong-cong-ty-co-phan-chua-dai-chung-1

Ảnh 1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu _Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA ĐẠI CHÚNG 

1. Chào bán cổ phần là gì?

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ; có thể là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào bán cổ phần ra công chúng. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chính là một trong các hình thức chào bán cổ phần của công ty cổ phần.

2. Công ty cổ phần chưa đại chúng là gì?

Trước khi làm rõ khái niệm Công ty cổ phần chưa đại chúng thì Quý khách hàng cần hiểu khái niệm Công ty đại chúng. Căn cứ Luật Chứng Khoán 2019, Công ty đại chúng được hiểu là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

- Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. 

Theo đó, nếu công ty cổ phần không thuộc các trường hợp nêu trên thì được hiểu là công ty cổ phần chưa đại chúng.

3. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được hiểu như thế nào?

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

4. Trình tự chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần chưa đại chúng

Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần chưa đại chúng được thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty gửi thông báo đến cổ đông

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.

Bước 2: Cổ đông nộp phiếu đăng ký mua cổ phần về công ty

Cổ đông nếu mua cổ phần thì phải nộp phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành kèm theo mẫu thông báo đúng thời hạn quy định. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn trong thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Cổ đông cũng có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Bước 3: Người mua thực hiện việc thanh toán cổ phần

Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định. Các thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Bước 4: Công ty phát hành và giao cổ phiếu cho người mua

Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phát hành và giao cổ phiếu cho người mua. Trường hợp không giao cổ phiếu, thì các thông tin về cổ đông theo quy định được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

Bước 5: Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Lưu ý: Thông báo gửi đến cổ đông phải gồm:

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; 

- Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; 

- Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; 

- Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; 

- Giá chào bán cổ phần;

- Thời hạn đăng ký mua; 

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

=> Xem thêm: Tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần chưa đại chúng

II. GIẢI QUYẾT LƯỢNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN CHÀO BÁN KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ MUA HẾT 

1. Cách thức giải quyết

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác. 

Điều này cho thấy, việc chào bán số lượng cổ phần còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông là quy định mang tính tương đối. Bởi trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hay pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì việc chào bán trong điều kiện thuận lợi hơn vẫn có thể được diễn ra. 

2. Một số lưu ý về thông tin của người mua cổ phần 

Những thông tin về người mua cổ phần được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông, gồm các nội dung sau: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

- Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Lưu ý: Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

quy-dinh-ve-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-trong-cong-ty-co-phan-chua-dai-chung-1

Ảnh 2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA ĐẠI CHÚNG 

Câu hỏi 1: Cho hỏi sau khi thực hiện xong việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thì công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ ở đâu?

Trả lời: Sau khi thực hiện xong việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thì công ty có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. Việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp này được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Câu hỏi 2: Việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ khi đã hoàn tất chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trong bao lâu?

Trả lời: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Câu hỏi 3: Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt bán cổ phần. Cho hỏi Hội đồng quản trị cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện thủ tục này?

Trả lời: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                 

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo