SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và muốn có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành công ty. Vậy cho hỏi: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Những ưu điểm của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

3. Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới bạn nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 47/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 04 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong một doanh nghiệp, người lãnh đạo luôn giữ một vai trò quan trọng quyết định đến sự tồn tại và thịnh vượng của doanh nghiệp đó. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng vậy, sự giám sát, điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của công ty sẽ giúp đảm bảo sự thống nhất, khoa học và định hướng cho công ty để có thể phát triển bền vững trên thị trường. Vậy: Giám đốc hay Tổng giám đốc là gì? Để làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện gì?....Tất cả những vấn đề quan trọng mà Quý vị đang khúc mắc liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ được Chúng tôi tư vấn qua bài viết dưới đây.

Giám đốc hay Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là vị trí chủ chốt trong việc điều hành các hoạt động hàng này của công ty. Để trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc thì người đó cần đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện nhất định theo quy định pháp luật, tuy nhiên đa số các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp chưa nắm rõ về vấn đề này, dẫn đến gặp khó khăn tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Việc nắm rõ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập. Nội dung phần trình bày dưới đây sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn vấn đề này.

tieu-chuan-va-dieu-kien-lam-giam-doc-hoac-tong-giam-doc-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

Ảnh 1. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên _Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

1. Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên là người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời chịu trách trước Hội đồng thành viên về thực hiện các công việc của mình trong công ty. Theo đó, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, chủ thể này có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

“Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên; kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; tuyển dụng lao động; quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.”.

Có thể thấy Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của công ty. Là thành phần chủ chốt, định hướng và lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ tương ứng như: tổ chức thực hiện các công việc trong công ty, ban hành quy chế, bổ nhiệm, bãi nhiệm một số vị trí trong công ty, đề xuất phương án phát triển,...

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên được pháp luật quy định như sau: 

Thứ nhất, chủ thể làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; 

- Là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trường hợp nắm giữ 100% vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định;

- Các trường hợp khác theo quy định.

Thứ hai, chủ thể làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong việc quản trị kinh doanh của công ty, đồng thời phải đáp ứng một số điều kiện khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Thứ ba, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) và công ty con của doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện như đã nêu ở trên, đồng thời chủ thể này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Như vậy, tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên tương đối khắt khe, điều này không thể phủ nhận bởi đây là một trong những vị trí lòng cốt của doanh nghiệp. Thông qua tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc, Luật Doanh nghiệp 2020 đã loại trừ trường hợp quan hệ gia đình tồn tại trong công ty ở góc độ quản lý.

3. Trách nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc

Vì là chủ thể có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất; trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty; thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp; tuân thủ điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan. Trong trường hợp những khoản nợ đến hạn mà công ty không có khả năng thanh toán thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, trả thưởng. Những trách nhiệm này được đặt ra đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty, đồng thời hạn chế việc tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ được trả tiền thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác dựa trên hiệu quả công việc kinh doanh và kết quả mà doanh nghiệp đạt được. Đối với khoản tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng giám đốc sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật liên quan, đồng thời trong báo cáo hàng năm của công ty, khoản tiền này phải được thể hiện thành mục riêng.

=> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên  

II. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên  

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên, nhóm thành viên yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên về vấn đề bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty;

Bước 2: Tiến hành họp Hội đồng thành viên;

Bước 3: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. 

Lưu ý: Bên cạnh bổ nhiệm, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc còn có thể tham gia vào công ty thông qua việc ký hợp đồng lao động với công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, nếu Điều lệ công ty có quy định khác thì việc bổ nhiệm chủ thể này sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.  

2. Thành phần hồ sơ và quy trình bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên

A. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm: 

1. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên;

2. Văn bản lấy ý kiến thành viên;

3. Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc; 

4. Kiến nghị bổ sung chương trình họp của thành viên (nếu có);

5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu;

6. Biên bản họp Hội đồng thành viên.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

B. Chủ thể thực hiện: 

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên (trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định). 

C. Cách thức thực hiện:

Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp, Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Cụ thể: Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành; 

D. Kết quả thực hiện:

Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Chủ tịch hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Hội đồng thành viên được thông qua. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty.

tieu-chuan-va-dieu-kien-lam-giam-doc-hoac-tong-giam-doc-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len

Ảnh 2. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên _Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Những ưu điểm của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

 Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực  Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN   

Câu hỏi 1: Nếu trong Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên không quy định về việc bầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng thành viên có đương nhiên làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được không? 

Trả lời: Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên, việc Chủ tịch hội đồng thành viên có trở thành Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hay không cần phụ thuộc ý kiến chấp thuận của Hội đồng thành viên. Theo đó, Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về vấn đề bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Do đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên không đương nhiên làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên, chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng thành viên thì Chủ tịch Hội đồng thành viên mới trở thành Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Câu hỏi 2: Tôi và bạn tôi dự định thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, cho hỏi công ty của chúng tôi sau khi thành lập có thể thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hay không?

Trả lời: Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền: ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Do đó nếu doanh nghiệp của Qúy khách hàng thành lập và hoạt động dưới loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có thể ký kết hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đề điều hành công ty, tuy nhiên chủ thể này cần đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. 

Câu hỏi 3: Cho hỏi công việc của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? 

Trả lời: Pháp luật quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện các công việc sau đây: Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên; kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; tuyển dụng lao động và thực hiện các công việc quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Câu hỏi 4: Hiện tại, tôi đang là Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên, tôi muốn hỏi hiện nay pháp luật quy định như thế nào về tiền lương, thù lao, thưởng của Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên? 

Trả lời: Về vấn đề tiền lương, thù lao, thưởng của Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên do Luật Doanh nghiệp 2020 điều chỉnh. Theo đó, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ được trả tiền thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác dựa trên hiệu quả công việc kinh doanh và kết quả mà doanh nghiệp đạt được. Đối với khoản tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng giám đốc sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật liên quan, đồng thời trong báo cáo hàng năm của công ty, khoản tiền này phải được thể hiện thành mục riêng.

Câu hỏi 5: Hiện tại tôi đang là giảng viên của một trường đại học công lập tại TP. Hồ Chí Minh và đang là viên chức trong trường. Giả sử trường hợp tôi muốn trở thành Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có được không? 

Trả lời: Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc là không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam (trong nhóm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm viên chức). Theo quy định này thì Qúy khách hành không đủ điều kiện để trở thành Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bởi Quý khách hàng đang là viên chức, thuộc đối tượng không có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Đây là số ít các câu hỏi liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên mà các cá nhân, tổ chức gửi đến chúng tôi. Qua đây, có thể thấy việc thành lập công ty và thực hiện bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn ra khá phổ biến. Các chủ thể thực hiện cần lưu ý về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty để việc bổ nhiệm vị trí này được nhanh chóng và hiệu quả. 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

 2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK                 

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo