SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

CÂU HỎI

Kính gửi Công ty Luật TNHH TLK, Công ty tôi là công ty sản xuất phụ tùng xe gắn máy.

Xin hỏi: Công ty tôi cần phải làm gì để đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện việc sản xuất này?

Chúng tôi xin cảm ơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Quy định về việc xử phạt đối với lỗi xả nước thải sinh hoạt ra môi trường vượt quá tiêu chuẩn quy định

2. Ưu thế của công ty TNHH

3. Quy định về việc xin lại giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Bảo vệ môi trường số:  72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020;

2. Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Liên quan tới nội dung câu hỏi của Quý Khách hàng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, khi có hoạt động xả nước thải ra ngoài môi trường, Quý Khách hàng thuộc đối tượng phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải và công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Cụ thể, quy định như sau:

a) Đối với hệ thống xử lý nước thải, các đối tượng sau phải có hệ thống xử lý nước thải:

- Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;

- Khu, cụm công nghiệp làng nghề;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

b) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

- Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường;

- Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường;

- Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật;

- Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường.

Thêm vào đó, khi xác định loại hình sản xuất của Quý Khách hàng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc Nhóm 2: Có công đoạn xi mạ. Theo đó, Quý Khách hàng cần phải thực hiện một số thay đổi để đáp ứng quy định về quản lý nước thải như sau:   

Thay đổi thứ nhất là về tiêu chuẩn của công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đối với dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hệ thống xử lý nước thải (không bao gồm các cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung) phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Luật bảo vệ môi trường. Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của hệ thống xử lý nước thải phải được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chủ dự án căn cứ vào đặc điểm, tải lượng của dòng thải có thể lựa chọn giải pháp kỹ thuật sau:

"....()....b) Trường hợp khối lượng nước thải theo thiết kế từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m3/ngày (24 giờ) phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu là 02 ngày hoặc hồ sự cố có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải;....()...."

So với quy định trên, cơ sở sản xuất kinh doanh được quy định là có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải có trách nhiệm xây dựng hệ thống phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường mà chưa đưa ra tiêu chuẩn về hình thức của công trình tương đương với từng khối lượng nước thải khác nhau.

Theo thông tin mà Quý Khách hàng cung cấp, công suất nước thải lớn nhất mà Quý Khách hàng đo được là 557m3 /1 ngày đêm, do đó tham chiếu theo quy định pháp luật được dẫn chiếu, Quý Khách hàng cần xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố mới đảm bảo tiêu chuẩn về xử lý nước thải với công suất thực tế.

Thay đổi thứ hai là hệ thống quan trắc nước thải tự động: Căn cứ theo quy định của Nghị định 38/2015/NĐ-CP về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát) mới bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và chỉ khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1.000 m3/ngày đêm (không bao gồm nước làm mát) và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục.

Bên cạnh đó, pháp luật có quy định như sau:

Đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục (trừ các trường hợp: cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử lý nước thải vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở có nước làm mát không sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở có nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi), bao gồm:

...()... b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;”.

Có thể thấy, theo quy định nêu trên, Quý Khách hàng sẽ thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục do thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có công suất nước thải lớn nhất đo được là 557m3/1 ngày đêm để đảm bảo việc quan trắc thực hiện theo đúng quy định.

Thay đổi thứ ba đó là về nước làm mát được quản lý, được quy định cụ thể như sau:

Nước làm mát được quản lý như sau:

a) Nước làm mát (bao gồm cả nước làm mát có sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật) phải được tách biệt riêng với chất thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; có hệ thống thu gom riêng;

b) Phải thực hiện các biện pháp giải nhiệt bảo đảm nhiệt độ nước làm mát không vượt quá quy định giới hạn về nhiệt độ như đối với nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường;

c) Việc xả nước làm mát ra môi trường thông qua cửa xả tách biệt với cửa xả nước thải. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật, nước thải và nước làm mát được xả chung tại một cửa xả ra môi trường, chủ cơ sở phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với dòng nước thải đó trước khi nhập chung với nước làm mátCác cơ sở đã hoạt động và xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cách xử lý nước làm mát trong cơ sở sản xuất, kinh doanh trước khi xả ra môi trường trước đây chưa được pháp luật quy định cụ thể. Do đó, sau khi tham chiếu với quy định trên, Quý Công ty cần phải thực hiện việc xử lý nước làm mát như sau: cửa xả nước làm mát phải tách biệt với cửa xả nước thải; trường hợp bắt buộc có chung cửa xả thì phải có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm của dòng thải trước khi nhập chung với nước làm mát.

Kính thưa Quý Khách hàng, với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Bởi vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, chúng tôi xác định giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều đó không chỉ được thể hiện cụ thể thông qua quy trình xử lý chuyên nghiệp, chất lượng công việc mà còn thể hiện ở những cam kết và ưu đãi mà chúng tôi dành tặng Quý Khách hàng.

CÔNG VIỆC TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư;

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 876

Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRỞ LẠI ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRỞ LẠI ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục là hoạt động thường thấy nhằm chia sẻ, học hỏi và giao lưu giữa các cơ sở giáo dục khác nhau.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo